منوی سایت

بین بیمارستانی


ترولی لباس کثیف (لاندری) به منظور جمع آوری ملحفه و لباس کثیف و حمل آن به رختشورخانه می باشد و مناسب جهت استفاده در هتل ها ، بیمارستان ها و ... می باشد.این ترولی به راحتی حتی در مکان های کوچک نیز قابل نگهداری می باشد.